Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Hale Namiotowe - Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o.

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, firma Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Dane Inspektora Ochrony Danych
imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie
adres e-mail: iod@halenamiotowe.com.pl
• adres pocztowy: Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o. ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”