Polityka Prywatności - Hale Namiotowe - Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest REKORD Hale Namiotowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000206907, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 8992210873 oraz numer REGON 931872446, dalej Administrator.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail do powołanego w spółce Inspektora Ochrony Danych: iod@halenamiotowe.com.pl, dalej IOD.
 3. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników serwisu: halenamiotowe.com.pl.
 4. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
 5. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.
 6. Działanie fanpage’u jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka w rozdziale zasady dotyczące danych, umieszczone na stronie facebook.com/about/privacy/update. Wszelkie informacje zawarte na Pana/Pani profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 7. Administrator administruje danymi pochodzącymi z fanpage’a tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności oraz treści przez niego udostępnionych.
 8. Serwis halenamiotowe.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje w formularzach,
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Administratora.

§ 2
CELE PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu, w celu wynikającym z funkcji formularza tj. w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu informacyjnego tj. do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość za pomocą formularza znajdującego się na stronie, jak i w celu skonfigurowania odpowiedniej hali według potrzeb klienta. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 2. udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularzy znajdujących się na stronie,
 3. zarejestrowania się w serwisie halenamiotowe.com.pl,
 4. przesyłania powiadomień e-mail,
 5. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
 6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe.
 7. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami fanpage’a zostają przetwarzane przez Administratora tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Pana/Pani aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

§ 3
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na kierowane do Administratora zapytania.
 2. W Formularzu rejestracyjnym, w celu kontaktu, niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, telefon i treść wiadomości – zapytania,
 3. W formularzu „skonfiguruj halę” niezbędne jest podanie następujących danych: numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
 5. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),
 6. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Pana/Pani wizerunek),
 7. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami jest z Pana/Pani strony dobrowolne,
 8. treść Pana/Pani komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niej możemy dowiedzieć się o Pana/Pani adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Pan/Pani zawarliście w związku z okolicznościami kierowanej do Administratora korespondencji).

§ 4
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZNIA

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub formularza „skonfiguruj halę” dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Pana/Panią zgody w chwili wysłania wypełnionego formularza- art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W celu realizacji marketingu bezpośredniego podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie o swoich produktach i usługach. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO. Kierując do nas zapytanie w wiadomości prywatnej i/lub komentując nasze wpisy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z fanpage’a jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli Pan/Pani jako użytkownik fanpage’a wyrazi chęć na skorzystanie z usług Administratora i wyrazi Pan/ Pani chęć zawarcia współpracy i ustalenia jej warunków podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania.

§ 5
PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do powołanego w spółce IOD na adres e-mail: iod@halenamiotowe.com.pl.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 6
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§ 7
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT oraz operator hostingowy.

§ 8
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator  nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

§ 9
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, Administrator przechowuje do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez użytkownika ich usunięcia.
 2. W przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych przez Pana/Panią komentarzy na fanpage’u, będą one dostępne na serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie.
 3. Pana/Pani dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
  wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

§ 10
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis haleamiotowe.com.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Dane te stanowią w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwis i przeznaczone są do korzystania z  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami na adres mailowy: iod@halenamiotowe.com.pl.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy Administratora.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
  2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.
  3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§ 11
LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisu oraz w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http lub https
  4. informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu ALVI nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 12
UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 9. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 10. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 11. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
 12. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 14. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do powołanego w spółce IOD na adres e-mail: iod@halenamiotowe.com.pl.

§ 13
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 14
UWAGI KOŃCOWE

 1. Serwis halenamiotowe.com.pl może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody serwisu. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres powołanego w spółce IOD – adres email: iod@halenamiotowe.com.pl.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02.09.2019 r.